Πληροφορίες πληρωμής

Όλα τα εμπορεύματα προ-πληρώνονται πριν την απόστολή τους σε έναν από τους κάτωθι λογαριασμούς.

  • Τράπεζα 01
  • Τράπεζα 02